Oy Lillgård Ab laituri- ja poijupaikkasäännöt

 1. Laituri- ja poijupaikat ovat tarkoitettu ainoastaan Oy Lillgård Ab osakkaille tai heidän vuokralaisilleen. Tämä koskee niin yhtiön, kuin osakkaiden omia laitureita ja poijuja yhtiön maa- ja vesialueilla. (Jatkossa käytetään nimitystä osakas niin osakkaasta kuin mahdollisesta vuokralaisesta). Yhtiö varaa oikeuden rajoittaa osakekohtaisten laituripaikkojen määrää osakkaiden yhdenvertaisuuden takaamiseksi.

 2. Laituripaikan maksu on maksettava yhtiön vuosimaksun yhteydessä isännöitsijän ilmoittamaan määräpäivään mennessä.
 3. Yhtiön alueella olevissa laitureissa tai poijuissa pidettävien veneitten tulee olla osakkaiden omistamia tai vuokraamia ja heidän omassa hallinnassaan.
 4. Kiinnitys niin laituriin kuin poijuun on aina osakkaan omalla vastuulla.
 5. Sekä laituripaikan että poijun hoito ja kunnossapito on osakkaan omalla vastuulla.
 6. Laitureihin kiinnittyvien alusten tulee olla kooltaan paikkaan sopivia, hyvän merimiestavan mukaan hoidettuja ja kiinnitettyjä.
 7. Yhtiön laitureiden yhteydessä olevia poijupaikkoja saavat käyttää vain laituripaikan vuokranneet yhtiön osakkaat siten, että yhtä laituripaikkaa kohti on yksi poijupaikka. Poijupaikka on aina luvanvarainen yhtiön vesialueella.
 8. Alueella vieraileville aluksille on pyrittävä osoittamaan väliaikaiset kiinnityspaikat siten, etteivät ne estä tai häiritse osakkaiden alusten liikkumista tai laiturista irrottautumista ja kiinnittymistä.
 9. Maissa pidettäviä aluksia ovat kevytveneet, kanootit ja muut alukset, joita pidetään vedessä vain niitä käytettäessä; purjelaudat, polkuveneet ym. (näihin ei lueta soutuveneitä). Näille aluksille pyritään määrittelemään säilytyspaikat; kevytveneille mahdollisimman lähelle lähtöpaikkaa, kanooteille ja purjelaudoille omat telineet.
 10. Yhtiön venerannoissa säilytetään veneet telineissä, jotka on tarkoitettu ainoastaan laituripaikan vuokranneille tai kohdassa 9 määritellyn aluksen omaaville.
 11. Veneiden talvisäilytys tapahtuu pääosin omilla tonteilla tai niille erikseen osoitetuilla paikoilla. Ainoastaan soutuveneet ja kevyet perämoottoriveneet voidaan jättää telineille talveksi. Telineillä talvisäilytyksessä olleet veneet tulee pääsääntöisesti siirtää pois kesäkuun viidenteentoista(15) päivään mennessä, ellei yhtiön kanssa ole toisin sovittu, jonka jälkeen yhtiöllä on oikeus siirtää ko. alus varastoalueelle omistajan kustannuksella. Veneiden sijoitus talvisäilytyspaikoille voidaan aloittaa elokuun 1 päivästä lähtien.
 12. Veneiden trailerit tulee säilyttää omilla tonteilla tai erikseen sovitussa paikassa.
 13. Mikäli yhtiön venepaikoilla tai telineillä on vieraita tai muita aluksia ilman laituripaikkaa, voidaan ne siirtää yhtiön toimesta varastoalueelle aluksen omistajan kustannuksella.
 14. Isännöitsijä antaa ohjeet ja vastaa sääntöjen soveltamista.

Oy Lillgård Ab brygg- och bojplatsregler.

 1. Brygg- och bojplatserna är avsedda endast för Oy Lillgård Ab aktionärer eller deras hyresgäster. Detta berör såväl bolagets som dess aktionärers egna bryggor och bojar på bolagets land- och vattenområden. (I fortsättningen används benämningen aktionär såväl för aktionär samt för möjlig hyresgäst). Bolaget reserverar även rättigheten till att begränsa båtplatsantalet per aktie, för att stävja jämlikheten bland aktionärerna.
 2. Bryggplatsavgiften skall erläggas i samband med bolagets årsavgift senast på disponenten angivna förfallodag.
 3. De båtar som är förtöjda i bryggor eller bojar på bolagets område, bör vara ägda av bolagets aktionär eller av dem hyrda och i deras besittning varande.
 4. Förtöjning såväl till brygga som boj sker alltid på aktionärens eget ansvar.
 5. Bryggplatsen som bojens skötsel och underhåll sker alltid på aktionärens eget ansvar.
 6. De vid bryggorna förtöjda båtarna bör ha lämplig storlek för bryggorna och vara förtöjda och skötta enligt gott sjömanskap.
 7. De vid bolagets bryggor befintliga bojplatserna får endast användas av aktionärer vilka reserverat bryggplats, så att en bryggplats motsvarar en bojplats. Bojplatserna på bolagets vattenområde är alltid tillståndsbelagda.
 8. För på området visiterande båtar bör anvisas tillfälliga förtöjningsplatser som inte förhindrar eller stör aktionärernas båttrafik eller förtöjning eller lossgörning.
 9. Farkoster som förvaras på land såsom segeljollar, kanoter eller andra båtar som hålls i vattnet endast då de används; surfbrädor, trampbåtar mm. (till dessa hör inte roddbåtar). För dessa farkoster försöker vi påvisa lämpliga förvaringsplatser. För segeljollar så nära stranden som möjligt, för kanoter och surfbrädor egna förvaringsställningar.
 10. På bolagets båtstränder förvaras båtarna på ställningar som är avsedda endast för dem som reserverat bryggplats eller för dem som avses i punkt 9 åsyftade farkosters ägare.
 11. Båtarnas vinterförvar sker i huvudsak på egna tomter eller för dem skiltbestämda platser. Endast roddbåtar och lätta motorbåtar kan lämnas på ställningarna vid stränderna över vintern. De på ställningarna i vinterförvar varande båtarna bör i regel flyttas bort före femtonde(15) juni, om inte annat överenskommits med bolaget, varefter bolaget har rätt att flytta ifrågavarande båt till ett förvaringsställe på ägarens bekostnad. Båtarnas placerande på förvaringsplatserna kan påbörjas från och med den första(1) augusti.
 12. Båtarnas trailers skall förvaras på egen tomt eller på en överenskommen plats.
 13. Ifall att det förvaras främmande eller andra farkoster utan bryggplats på bolagets båtplatser eller förvaringsställningar, har bolaget rätt att flytta dem till ett förvaringsställe på farkostens ägares bekostnad.
 14. Bolagets disponent ger direktiv och övervakar att reglerna följs.